Eksmisja komornicza

Wierzyciel składając wniosek o opróżnienie lokalu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty egzekucyjnej w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia od każdej izby składającej się na opróżniane pomieszczenie (w przypadku pomieszczeń mieszkalnych nie pobiera się opłaty od przedpokoju, alkowy, korytarza, werandy, łazienki, spiżarni, loggi i podobnych).

Komornik wykonując obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje żaden lokal komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności do czasu wskazania przez właściwą gminę na wniosek komornika tymczasowego pomieszczenia. Komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności nie dłużej niż 6 miesięcy. Po tym okresie komornik usunie dłużnika do noclegowni.

Komornik nie wstrzymuje się z dokonaniem czynności w sytuacji gdy wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia wskażą pomieszczenie odpowiadające wymogom pomieszczenia tymczasowego.

Pomieszczenie tymczasowe – pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas mieszkały osoby eksmitowane.