Koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego

Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji w zakresie określonym ustawą. Na pokrycie tych wydatków komornik żąda zaliczki od wierzyciela, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Ponadto wszczęcie egzekucji niepieniężnych, a także wykonanie postanowienia o dokonanie zabezpieczenia uzależnione jest od wpłacenia przez wierzyciela opłaty stałej.

W przypadku skutecznej egzekucji koszty gotówkowe i opłaty uiszczone przez wierzyciela podlegają zwrotowi.

Przykładowe koszty ponoszone przez wierzyciela w formie zaliczki:

 • koszt korespondencji – 6,10 zł. list polecony za zwrotnym poleceniem odbioru
 • koszt doręczenia środków pieniężnych przelewem bankowym – 2,00 zł
 • opłata za poszukiwanie majątku – 63,84 zł.
 • zapytanie do ZUS – 40,47 zł + 2,00 zł. za przelew
 • zapytanie do urzędu skarbowego – 45,00 zł + 2,00 zł. za przelew
 • zapytanie do systemu OGNIVO – zgodnie z wykazem (banki ze strony pierwszej bezpłatnie)
 • wpis do ksiąg wieczystych – 60,00 zł.
 • zajęcie udziałów w spółce – 40,00 zł.
 • zapytania o nieruchomość do katastru miejskiego Wrocławia oraz do powiatu wrocławskiego i oławskiego – bezpłatne
 • zapytanie o nieruchomość do pozostałych powiatów w Polsce – wysokość opłaty ustalana przez każdy powiat indywidualnie
 • Centralna Ewidencja Pojazdów – bezpłatne